BABSKI COMBER Babski comber to jest chyba nojpiykniyjszo impreza kirero prowadzymy. Na nij sie bawiom same kobiytki i som fest z tego rade, że im chopy w tym nie przeszkadzajom. Tyż jak poczujom trocha wolności, to im nima rady. Śpiywajom, tańcujom, przeblykajom sie za beje jakie postacie z filmow, czy za gwiazdy, tak że puszczajom wszystkie hamulce, ale niy za bardzo. Nom sie to podobo, bo chętnie bierom udział w konkursach kiere prowadzymy, cz inkszych zabawach. Na takim babskim combrze zawsze jest dużo śpiywu, humoru, bo som łopowiadane śląskie kawały.
Kobiytki majom jednak tela energi i pomysłów, że i my przi tymu momy niezły ubaw, i ło to chodzi.


Babski comber

Babski comber